जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६

जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                     २०२७।३।२२

संशोधन

१. जग्गा प्राप्ति (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३१ २०३१।५।१७
२. जग्गा प्राप्ति (दोश्रो संशोधन) नियमहरु, २०३४ २०३४।२।३
३. जग्गा प्राप्ति (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७० २०७०।१।३०
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।