३. मनोरञ्जन सुविधा पाउने र माग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा

३. मनोरञ्जन सुविधा पाउने र माग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा

मनोरञ्जन सुविधा सेनाको व्याटल अर्डरमा तोकिएको फर्मेशन, युनिट, सवयुनिटको तफ्रीबमोजिम दिइनेछ ।