६. स्वीकृत बजेटको रुपैयाँको व्यवस्था

६. स्वीकृत बजेटको रुपैयाँको व्यवस्था

आर्मि सप्लाई डिपोले स्वीकृत बजेट बमोजिमको रकम कौसीतोषा खाना मार्फत् जिम्मेवारी लिनेछ र सो रकम प्रधान सेनापतिको नाउँमा
हस्तेवारी खर्च लेखिने छ ।