Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१०. पाइनियर गण मा भर्ना

१०. पाइनियर गण मा भर्ना हुने गैर व्यक्तिले आफू भर्ना भएको पाँच वर्षसम्म सरकारी सेवा गर्छु भन्ने शर्त स्वतः गरेको मानिनेछ ।