Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

४. सरुवा वा बढुवा भै आउनेको तलब

नेपाली सेनाको अरु पदबाट पाइनियर गण मा प्रमोशन पाई सरुवा भै आउने व्यक्तिको तलबको स्केल प्रमोशन पाएको शुरु स्केलबाट
शुरु हुनेछ । तर अरु पदबाट पाइनियर गण को समान दर्जाको पदमा सरुवा हुनेले आफूले खाई पाई आएको नघटने गरी पाइनियर गण तर्फको दर्जाको मिल्दो नजिकको स्केल पाउने छ । त्यसरी सरुवा भै आउनेले साविक पदमा हदको स्केल खाई सकेको छ भने घट्न जाने भए पनि पाइनियर गण को सरुवा भएको पदको हदको स्केल मात्र पाउनेछ ।