Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

७. उचाई र छातीको नाम

देहाय बमोजिम नभई पाइनियर गण मा कुनै व्यक्तिलाई भर्ना गरिने छैन ।
उचाई                             छाती
५.१” वा                       ३१” वा
सोभन्दा माथि            सोभन्दा माथि
तर डकमी बज्रकर्मी, बोसी, आरावाल, सिकर्मी, कालिगढ, सिकर्मी, नाइके, हेड कालिगढ र सार्कीहरूको हकमा भने उक्त नापको हद लागू हुने छैन ।