Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल सैनिक (पाइनियर गण) भर्ना नियमहरू, २०२०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०२०।१०।२७

संशोधन

सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०                               २०७०।१।३०
सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।