१०. आक्टीङ्ग प्रमोशन हुन पूरा गर्नुपर्ने कमिशन सेवा

१०. आक्टीङ्ग प्रमोशन हुन पूरा गर्नुपर्ने कमिशन सेवा

देहायका दर्जामा आक्टीङ्ग प्रमोशन हुन देहायको सेवा पूरा गर्नु पर्नेछः–
आक्टीङ्ग उप रथीमा प्रमोशन हुन– २० वर्षको सेवा ।
आक्टीङ्ग सहायक रथीमा प्रमोशन हुन– १८ वर्षको सेवा ।
आक्टीङ्ग महा–सेनानीमा प्रमोशन हुन– १५ वर्षको सेवा ।
आक्टीङ्ग प्रमुख सेनानीमा प्रमोशन हुन– ११ वर्षको सेवा ।
आक्टीङ्ग सेनानीमा प्रमोशन हुन– ७ वर्षको सेवा ।