सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९

सैनिक प्राविधिक सेवा नियमहरू, २०१९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०१९।३।३१

संशोधन
१. सैनिक प्राविधिक सेवा (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०२०                      २०२०।९।२२
२. सैनिक प्राविधिक सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०२६                         २०२६।४।२०
३. सैनिक प्राविधिक सेवा (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०३१                           २०३२।२।५
४. सैनिक प्राविधिक सेवा (चौथो संशोधन) नियमहरू, २०४४                         २०४४।९।२७
५. सैनिक प्राविधिक सेवा (पाँचौं संशोधन) नियमहरू, २०४५                          २०४५।९।५
६. सैनिक प्राविधिक सेवा (छैठौं संशोधन) नियमहरू, २०४७                          २०४७।१।१०
७. सैनिक प्राविधिक सेवा (सातौं संशोधन) नियमहरू, २०६२                         २०६२।१२।२५
८. सैनिक सम्बन्धी केही नियमहरुलाई संशोधन गर्ने नियमावली, २०७०       २०७०।१।३०

सैनिक ऐन, २०१६ को दफा १६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियमहरू बनाएको छः–