राप्ती अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

राप्ती अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

राप्ती अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६८।३।१३
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।