६. अस्पताल प्रमुख

६. अस्पताल प्रमुख

६. अस्पताल प्रमुख

अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्डले समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ ।