आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६०

आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली, २०६०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०६०।६।३०

संशोधन

आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ २०६१।१२।३
आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।