१२. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

१२. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

१२. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

समितिले वर्षभरीमा गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैतालीस दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।