१४. निर्देशन दिने

१४. निर्देशन दिने

१४. निर्देशन दिनेः

(१) मन्त्रालयले ेः समितिद्वारा गरिने काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।