सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३

सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) नियमावली, २०३३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३३।७।९

संशोधन

सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्धारण समिति) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०३३                                                                                                                २०३३।११।२४
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १० र ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको नियमहरु बनाएकोछ ।