अनुसूची – ३ (नियम १७ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ३ (नियम १७ सँग सम्बन्धित)

न्यायाधिकरण ………………….  ……………………  …………………………
१. अध्यक्ष श्री ………………………………   ………………………………..   ……………………………………..
२. सदस्य श्री ………………………………………   …………………………………….  ………………………..
३. सदस्य श्री …………………………..   ………………………………..  ……………………………………….
बाट भएको
निर्णय
सम्बत्२०…. को उजुरी निवेदन दर्ता नं. ……..
मुद्दाः ……………………. ……………………………… ……………………
निवेदकको नाम, थर र वतनः                                                                                               प्रतिवादीको नाम, थर र वतनः
…………………………………………………..  ………………………………………………………….  ………………………………………………..       ……………………………………………………..   …………………………………………………….    ……………………………………………………   ………………………………………………………..   ……………………………………………………  …………………………………………………..
निवेदकको साक्षी ……………………………………………………………. प्रतिवादी……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
कागज ……………………………………………………………………. कागज ………………………………………………………………………..          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
न्यायाधिकरणबाट बुझेको प्रमाण
साक्षी  ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
कागज …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यः–
…………………………………. ………………………….   ……………………………………………. ………………………………………………..         ………………………………………………….. ……………………………………………… ……………………………………………………….             ………………………………. ………………………………………………………………………. …………………………………………………
ठहरः यस मुद्दामा सबै कागज अध्ययन गर्दा यस्तो हो भन्ने निवेदक, यसो हो भन्ने प्रतिवादी वा यस्तो व्यहोराले यस्तो भएकोमा यस्तो यस्तो, फलानो फलानो प्रमाण भएको हुनाले यो यो रीत प्रमाण र यो यो कानुनले यसो हुने ठहर्छ वा यसो हुने देखिएकोले यसो गर्ने ठहराई यो निर्णय गरी दियौं । इति
सम्बत्……….. साल …….. गते ….. रोज …… शुभम्………..
तपसिल
१. ठहरेकोले यसो गर्नु
२. म्याद भित्र पुनरावेदन गर्नुघ