व्यवस्थापिका–संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५

व्यवस्थापिका–संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                            २०६५।२।१२

व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।