१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “व्यवस्थापिका–संसद आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६५” रहेकोछ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।