९. करको छूट

९. करको छूट

देहायका सवारी साधनमा कर लाग्ने छैनः–
(क) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सवारी साधन,
(ख) कुटनैतिक नियोग तथा कुटनैतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता भएको सवारी साधन ।