७. ईजाजतपत्र लिनु नपर्ने

७. ईजाजतपत्र लिनु नपर्ने

 

नियम ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा ईजाजतपत्र लिनुपर्ने छैन :—

(क) कुटनैतिक सुविधा वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्तिले विदेशी मदिरा पैठारी गर्न,
(ख) कुनै विदेशी वा स्वदेशी यात्रुले विदेश भ्रमणबाट आफ्नो साथमा तीन बोतलसम्म रक्सी र बाह वोतलसम्म वियर लिई आउन,
(ग) नमूना परीक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि विभागले तोकेको परिमाणसम्म पैठारी गर्न,
(घ) कुनै व्यक्तिले निजी उपयोगका लागि एकपटकमा पाच लिटरसम्म रक्सी र दश लिटरसम्म जाड वनाउन, तर,
(१) यसरी रक्सी र जाड वर्षको ६ पटक भन्दा बढी बनाउन पाइने छैन ।
(२) यसरी रक्सी र जाड बनाउने व्यक्तिले त्यसको सूचना अन्तःशुल्क अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।