६. ईजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण

६. ईजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण

 

(१) ईजाजतपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

(२) ईजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने ईजाजतपत्रवालाले उपनियम (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि नियम ४ बमोजिमको दस्तुर सहित अनुसूची—१ बमोजिमको ढाचामा अन्तःशुल्क अधिकृत समक्ष दरखास्त दिई श्रावणमहिना भित्र
नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

तर कुनै ईजाजतपत्रवालाले चाहेमा तीन आर्थिक वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण दस्तुर दाखिला गरी नवीकरण गराउन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र ईजाजतपत्र नवीकरण नगराउने  इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो अवधि नाघेको पहिलो तीन महिनाभित्र पच्चीस प्रतिशत, त्यसपछिको तीन महिनाभित्र पचास प्रतिशत, त्यसपछिको तीन महिनाभित्र पचहत्तर प्रतिशत र त्यसपछि असार मसान्तसम्मको अवधिको लागि शतप्रतिशत जरिवाना बुझाई नवीकरण गराउन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) मा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नवीकरण गराउन चाहेमा नवीकरण वापत लाग्ने नियम ४ बमोजिमकोे दस्तुरमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि शत प्रतिशत थप ईजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर र वक्यौता रकम समेत बुझाई ईजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्नेछ ।

(५) कुनै व्यक्तिले उपनियम (१) बमोजिमको ईजाजतपत्र नलिई कारोवार गरेमा ईजाजतपत्र वापत र सोको नवीकरण वापत लाग्ने दस्तुर असुल उपर गरी प्रचलित कानून बमोजिमको जरिवाना समेत बुझाउनु पर्नेछ । ।