निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐेन, २०६४

निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐेन, २०६४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६४।४।२३
व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. ६
निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।