१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐेन,
२०६४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन सम्वत् २०६४ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।