२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ मा संशोधन

२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ मा संशोधन

(१) निजामती सेवा ऐन, २०४९ ( यसपछि “मूल ऐन” भनिएको) को,–
(१) दफा २ को खण्ड (घ) मा रहेका “पुरुष कर्मचारीको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पुरुष र
अविवाहिता महिला कर्मचारीको” भन्ने शब्दहरु राखी सोही खण्डमा रहेका “बज्यै
तथा” भन्ने शब्दहरु पछि “विवाहिता” भन्ने शब्दहरु थपिएको छ ।
(२) खण्ड (ज) पछि देहायका खण्ड (ज१) र (ज२) थपिएका छन् ः–
“(ज१) “निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन” भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (१)
अन्तर्गत गठित निजामती कर्मचारीको टे«ड युनियन सम्झनु पर्छ ।
(ज२) “निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियन” भन्नाले दफा ५३ को
उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियन
सम्झनु पर्छ ।”