३. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन

३. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३ को,–
(१) खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छः–
“(घ१) नेपाल परराष्ट्र सेवा”
(२) खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (ङ१) थपिएको छ ः–
“(ङ१) नेपाल लेखा परीक्षण सेवा”