४. मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन

४. मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४ को सट्टा देहायको दफा ४राखिएको छ ः–
“४. श्रेणी ः (१) निजामती सेवामा देहाय बमोजिमका श्रेणीहरु रहनेछन् ः–
राजपत्राङ्कित                                                       राजपत्र अनङ्कित
विशिष्ट                                                                         प्रथम
प्रथम                                                                           द्वितीय
द्वितीय                                                                         तृतीय
तृतीय                                                                          चतुर्थ
पा“चौं
(२) यो दफा प्रारम्भ हु“दाका बखत श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले
श्रेणीमा आवद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई तोकिए बमोजिम राजपत्र अनङ्कित
पा“चौं श्रेणीमा कायम गरिनेछ ।”