१४. निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने

१४. निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने

कोषको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।