१३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

१३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत गर्नेछ ।