५. मूल ऐनमा दफा ४क. थप

५. मूल ऐनमा दफा ४क. थप

मूल ऐनको दफा ४ पछि देहायको दफा ४क. थपिएको छ ः–
“४क. एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः दफा ४ मा जुनसुकै
कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
तोकेको मितिदेखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा
रुपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नेछ ।”