Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

४. कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने

४. कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने :

(१) सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सरकारी सेवा अन्तर्गत सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीको विवरण यो अध्यादेश जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रिय कितावखानामा अध्यावधिक गराउनु पर्नेछ ।
(२) सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय कितावखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणलाई आधार मानिनेछ ।
(३) साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई बहाल रहेका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरी यो अध्यादेश जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी यो अध्यादेश जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनु अघि मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएका विवरण तथा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरेको विवरणलाई समेत कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि आधार मान्न सकिनेछ
(६) उपदफा (३) र (४) बमोजिम मन्त्रालयमा पठाउन तयार गर्नु पर्ने विवरणको ढाँचा मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।