७. सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने

७. सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने

७. सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने :

(१) दफा ३ बमोजिमको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा दफा ६ बमोजिम समायोजन हुने अन्य सेवाका कर्मचारीको सङ्ख्या छुट्याई
बाँकी रहन आउने पदमा दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम परेको निवेदन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समायोजन गर्दा देहाय बमोजिम समायोजन गरिनेछ:

(क) सङ्घको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह,श्रेणी वा तहको पदमा

,(ख) प्रदेशको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहकोउपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा, र

(ग) स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा सम्बन्धित सेवा, समूहकोउपदफा (४) बमोजिम कायम हुने तहमा ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्ति भएका तर दफा ३ बमोजिम सङ्ठन संरचना तथा दरबन्दीस्वीकृत हुँदा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदकोलागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहकोसेवाकोशैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायकोसिफारिसमा दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिको निर्णय बमोजिममन्त्रालयले समायोजन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरतकर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा देहायबमोजिम तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिनेछ ः–

(५) श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दानिजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने गरी समायोजन गरिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा कायम हुने तलबनिजलेसाविकमा खाईपाई आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तलब मिलानगरिनेछ ।

(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) र (५)बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा थप गरिएको ग्रेड त्यस्तोकर्मचारीले पाउने अधिकतम ग्रेड भन्दा बढी हुने भएमा त्यसरी थप भएको ग्रेड समेतदिइनेछ ।

(८) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी सेवामा तहगतरुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु पर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको सम्बन्धित तहमा समायोजन गरिनेछ । यसरी समायोजन भएकाकर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गरिनेछ । यस्ता कर्मचारीकोहकमा उपदफा (६) र (७) को व्यवस्था समेत लागू हुनेछ ।

(९) यस दफा बमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको सेवामा समायोजन गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिकापदमा नेपाल सरकारले तथा अन्य पदमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलेसमायोजन गर्नेछ ।

(१०) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका–संसदसचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएको सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशकोसेवामा समायोजन गर्नु पर्दा यस अध्यादेशको अधीनमा रही प्रदेश सभामा मात्र समायोजनगर्न सकिनेछ ।