४. सेवामा रहने श्रेणी र पद

४. सेवामा रहने श्रेणी र पद

(१) सेवामा देहायका श्रेणीहरु रहनेछन् –

(क) राजपत्राङ्कित,
(१) विशिष्ट श्रेणी,
(२) प्रथम श्रेणी,
(३) द्वितीय श्रेणी र
(४) तृतीय श्रेणी ।

(ख) राजपत्र अनड्ढित
(१) प्रथम श्रेणी,
(२) द्वितीय श्रेणी,
(३) तृतीय श्रेणी, र

(४) चतुर्थ श्रेणी ।

(२) सेवा समूहमा रहने श्रेणीका र श्रेणी विहिन पदहरु अनुसूची –१ बमोजिम हुनेछन् ।