७. मूल ऐनमा दफा ५क. थप

७. मूल ऐनमा दफा ५क. थप

 मूल ऐनको दफा ५ पछि देहायको दफा ५क. थपिएको छ ः–
“५क. कार्यविवरण ः (१) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्यविवरणको
आधारमा सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक
निजामती पदको कार्यविवरण बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कार्यविवरणमा त्यस्तो
पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रुपमा किटिएको
हुनु पर्नेछ ।
(२) निजामती कर्मचारीलाई कुनै पनि पदमा पदस्थापन गर्दा दिइने पत्रस“गै
निजको कार्यविवरण र कार्यविवरण अनुसारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्क समेत
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) कार्यविवरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।