Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

५. रिक्त पदको पूर्ति

(१) सेवाका रिक्त पदहरुको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा
(१) बमोजिम हुनेछ ।
(२) श्रेणीविहीन पदहरु शुरु नियुक्तिद्वारा पूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिनेछ ।