८. सरुवाको व्यवस्था

८. सरुवाको व्यवस्था

सेवाका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्दा नियमावलीको परिच्छेद ६ को अधीनमा रही सेवा भित्रको पदमा मात्र सरुवा गरिनेछ ।