१०. कामकाज गर्न खटाइने

१०. कामकाज गर्न खटाइने

१०. कामकाज गर्न खटाइने: जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम खटाइनेछ