९. सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

९. सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

सेवाको सञ्चालन र प्रशासन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।