८ मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन

८ मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१क) मा रहेका “नेपाल
न्याय सेवाको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको”
भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।