९. मूल ऐनको दफा ६क. मा संशोधन

९. मूल ऐनको दफा ६क. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ६क. को,–
(१) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ ः–
“(२) कुनै नया“ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र
नया“ दरबन्दी सृजना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा
पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ,
कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नु पर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध
मानवस्रोत समेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ
मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।”
(२) उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएको छ ः–
“(२क) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त सहमतिको आधारमा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयले सोको मूल्याङ्कन गरी तीस दिनभित्र स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार,
मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ ।
तर, सगंठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर भएको अवस्थामा त्यस्तो हेरफेर
भएको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी
प्रतिवेदन पेश गर्न सकिनेछ ।”
(३) उपदफा (३) मा रहेका “(१) र (२)” भन्ने अड्ढ र अक्षरको सट्टा “(१), (२) र (२क)”
भन्ने अड्ढ र अक्षर राखिएका छन्।