१८. सहजीकरण समिति

१८. सहजीकरण समिति

१८. सहजीकरण समिति:

(१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको एक सहजीकरण समिति रहनेछ ः

(क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार –संयोजक
(ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय –सदस्य
(ग) सचिव, मन्त्रालय –सदस्य
(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ङ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय –सदस्य
(च) सचिव, सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय –सदस्य
(छ) सहसचिव, मन्त्रालय –सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सहजीकरण समितिको बैठक तथा तत् सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आपैmंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।