Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२०. सम्बन्धित तहको सेवामा समायोजन भएको मानिने

२०. सम्बन्धित तहको सेवामा समायोजन भएको मानिने:

(१) यस अध्यादेश बमोजिम सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा समायोजन भएको मानिनेछ ।
(२) यस अध्यादेश बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय सेवामा समायोजन भएको मानिनेछ ।