Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२२. दरबन्दीको अभिलेख

२२. दरबन्दीको अभिलेख :

(१) दफा ३ बमोजिम कायम भएको सङ्गठन संरचना, दरबन्दी र दफा १९ बमोजिमको पुल दरबन्दीको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले अद्यावधिक गरी राख्नेछ ।
(२) राष्ट्रिय किताबखानाले यस अध्यादेश बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको दरबन्दी र सङ्घमा कायम भएको दरबन्दीको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखी अद्यावधिक समेत गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम राखिएको अभिलेख अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायम भएको दरबन्दीलाई सङ्घमा कायम भएको दरबन्दीसँग मिलान गरी दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरिनेछ ।
(४) प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको अभिलेख समायोजनको कार्य समाप्त भएको भनी मन्त्रालयले लेखी  पठाए पछि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ ।