Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२५. दरबन्दी सृजना

२५. दरबन्दी सृजना : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो अध्यादेश बमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक कुनै निकायको लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सृजना गरिने छैन । तर तत्काल सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानून बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न बाधा पर्ने छैन ।