Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२७. नियम बनाउने अधिकार

२७. नियम बनाउने अधिकार : यो अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारलेआवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।