Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२८. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने

२८. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने : यो अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाई उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले यो अध्यादेशको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।