२९. यसै अध्यादेश बमोजिम हुने

२९. यसै अध्यादेश बमोजिम हुने

२९. यसै अध्यादेश बमोजिम हुने

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस अध्यादेशमा लेखिएको विषयमा यसै अध्यादेश बमोजिम हुनेछ ।