Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२९. यसै अध्यादेश बमोजिम हुने

२९. यसै अध्यादेश बमोजिम हुने

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस अध्यादेशमा लेखिएको विषयमा यसै अध्यादेश बमोजिम हुनेछ ।