Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३०. खारेजी र बचाउ

३०. खारेजी र बचाउ

(१) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ खारेज गरिएको छ ।
(२) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै अध्यादेश बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।