१२. मूल ऐनको दफा ७ख. मा संशोधन

१२. मूल ऐनको दफा ७ख. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ७ख. को उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राखिएको छ ः–
(३) उपदफा (१) विपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट र
उपदफा (२) बमोजिम तलबी प्रतिवेदन पास नगरी तलब खुवाएको भएमा त्यसरी तलब
खुवाउने पदाधिकारीबाट त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको
रकम सरकारी बा“की सरह असूल उपर गरिनेछ ।
तर फाजिलमा परेको कर्मचारीलाई तलब खुवाउन यो उपदफाले कुनै बाधा
पु¥याएको मानिने छैन ।
स्पष्टीकरण ः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “फाजिलमा परेका कर्मचारी”
भन्नाले सङ्गठन वा दरबन्दी खारेजीमा परी अन्यत्रको सङ्गठन वा दरबन्दीमा मिलान
भइनसकेका कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।