परिच्छेद – ५ विविध

परिच्छेद – ५ विविध

२७. सूचना तामेलीमा राख्न सकिनेः (१) परिच्छेद – २ बमोजिम वा अन्य कुनै स्रोतबाट विभागमा प्राप्त भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचनाका सम्बन्धमा नियम ७ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन वा अनुसन्धान तथा तहकिकातबाट देहायको अवस्था विद्यमान भएमा महानिर्देशकले कारण खोली त्यस्तो सूचनालाई तामेलीमा राख्न सक्नेछः–
(क) त्यस्तो सूचना राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित नदेखिएमा,
(ख) प्रथम दृष्टिमा नै त्यस्तो सूचना तथ्ययुक्त नदेखिएमा,
(ग) त्यस्तो सूचना विभाग वा अन्य कुनै निकायबाट एकपटक अनुसन्धान तथा तहकिकात भई टुङ्गो लागि सकेको देखिएमा, वा
(घ) तामेलीमा रहेको कुनै सूचनाका सम्बन्धमा थप प्रमाण संलग्न नगरी सोही विषयमा पुनः सूचना दिएको देखिएमा,
(२) उपनियम (१) बमोजिम तामेलीमा राखिएका सूचना सम्बन्धी विवरण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम तामेलीमा राखिएका सूचनाहरुको सम्बन्धमा कुनै पनि माध्यमबाट थप प्रमाण प्राप्त हुन आएमा महानिर्देशकले त्यस्तो सूचनाको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

२८. म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्थाः राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा म्याद तामेल गर्नु पर्दा विशेष अदालत सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

२९. अनुवादक राख्न सक्नेः (१) राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरमा नेपाली भाषा नबुझ्ने विदेशी नागरिक अभियुक्तले अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा भए विभागको तथा अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि भए अदालतको अनुमति लिई अनुवादक राख्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुवादक राखी तयार गरिएको कागजातमा अभियुक्तले भने बमोजिमको अनुवाद ठीक छ भन्ने व्यहोरा लेखी अभियुक्त तथा अनुवादक समेतको सही छाप गराउनु पर्नेछ ।

३०. अन्य निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेः राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा रहेको कुनै अभियुक्तलाई ऐन तथा प्रचलित कानून  बमोजिम समेत कारबाही हुने देखिएमा विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा आफैंले कारबाही गरी अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न तथा प्रचलित कानून बमोजिम मात्र कारवाही हुने देखिएमा सो सम्बन्धी प्राप्त सूचना तथा सङ्लकन गरिएका प्रमाण, कागजात समेत संलग्न गरी सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

३१. शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेः अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा कार्य गर्ने व्यक्ति वा राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी कार्यमा विशेषज्ञ भई काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि अनुसूची – २४ बमोजिमको
ढाँचामा महानिर्देशक समक्ष शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

३२. सक्कल प्रमाण राख्न सक्नेः(१) राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिले त्यस्तो सूचनासँग कुनै प्रमाण समेत पेश गरेको रहेछ भने विभागले त्यस्तो प्रमाण कागज सुरक्षित राखी सोको नक्कल प्रमाणित गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लिइएको प्रमाण सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक भई माग गरेमा फिर्ता बुझाउने गरी तथा सोको प्रयोजन समाप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

३३. सञ्चारका साधनको प्रयोगः (१) राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न कर्मचारी तथा व्यक्तिले अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा महानिर्देशकले तोके बमोजिमका सञ्चारका साधन साथमा लिई हिड्न र प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै सञ्चारका साधन प्रयोग गर्न वा साथमा लिई हिड्न कुनै अधिकारीको अनुमति, इजाजत वा आदेश लिनु पर्ने भएमा महानिर्देशकले उपनियम ( १) बमोजिम त्यस्तो साधन साथमा लिई हिड्न वा प्रयोग गर्न पाउने गरी तोक्नु अघि सम्बन्धित अधिकारीको अनुमति, इजाजत वा आदेश लिनु पर्नेछ ।

३४. बाधा विरोध गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कार्यविधिः (१) विभागले अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काममा बाधा विरोध गर्नेलाई जरिवाना गर्नु पर्ने कारण तथा आधार खोली बढीमा तीन दिनको म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्न समय दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र सफाई नदिएमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक र मनासिव नभएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विभागले ऐनको दफा २४ बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

३५. सूचना, कागजात तथा विवरण गोप्य रहनेः विभागमा रहने ऐनको दफा २८ र ३० बमोजिमको सूचना, जानकारी, विवरण तथा कागजात वा सोको कुनै विवरण वा प्रतिलिपि विभाग, मुद्दा मामिला वा अन्य कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृत, अदालत वा अन्य अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकाय बाहेक कसैलाई दिइने वा उपलब्ध गराईने छैन ।

३६. तायदाती फाराम राख्नु पर्नेः अनुसन्धान तथा तहकिकातको क्रममा संकलित सम्पूर्ण कागजातहरु अनुसूची – २५ बमोजिमको ढाँचामा तायदाती फाराम बनाई अनुसन्धान अधिकृतले प्रमाणित गरी फायल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

३७. कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउनेः राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा कसूरदार ठहर भएको तीन महिनाभित्र फैसला बमोजिम दण्ड जरीवाना दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई विभागले ऐनको दफा ३२क. बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

३८. पुरस्कारको प्रयोजनका लागि गणना नहुनेः कुनै सुराकीलाई ऐनको दफा २९ बमोजिम पुरस्कार दिंदा निजले सुराकी दिए पश्चात फेला परेको प्रमाणको आधारमा कायम भएको राजश्व चुहावट सम्बन्धी विगोको रकम निजलाई पुरस्कार दिने प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन ।

३९. अभिलेख राख्न लेखी पठाउनेः राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा कर्मचारी विरुद्व मुद्दा चलाएमा वा अन्य कुनै कारबाही भएमा विभागले सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित निकाय तथा नियमनकारी निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

४०. प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेः ऐनको दफा ३९ बमोजिम विभागले पेश गरेको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

४१. निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाई जारी गर्न सक्नेः अर्थमन्त्रालयले ऐन तथा यो नियमावली कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।

४२. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेरः अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीहरुमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।