४. यी नियमहरू बमोजिम कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने

४. यी नियमहरू बमोजिम कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने

यी नियमहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थापना भै रहेको कार्यालयमध्ये नियम २ वा ३ बमोजिम कार्यक्षेत्र नतोकेका कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र पनि यी नियमहरू प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र यसै नियमावली बमोजिम तोक्नु पर्नेछ ।।